Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Algemene Bepalingen

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, Up-to-Date Webdesign is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 – Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van Up-to-Date Webdesign zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van de te creëren website. Up-to-Date Webdesign behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Artikel 3 – Bestellingen

Het bezorgen aan Up-to-Date Webdesign van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een voorstel of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze Up-to-Date Webdesign de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 – Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.

Artikel 5 – Respecteren van het vooropgestelde tijdschema

Up-to-Date Webdesign tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter indicatief. Indien er vertraging wordt opgelopen, kan de opdrachtgever slechts het initiatief nemen om de gegeven opdracht te beëindigen, ten vroegste 20 werkdagen nadat de opdrachtgever door middel van een aangetekend schrijven aan Up-to-Date Webdesign gevraagd heeft actie te ondernemen zodat de opgelopen achterstand in de mate van het mogelijke ingehaald wordt.

Artikel 6 – Opdracht van raadgeving

Up-to-Date Webdesign licht de opdrachtgever in over de wettelijke en administratieve formaliteiten die hij moet vervullen om de website op te starten en om de website te beveiligen, in het bijzonder de beveiliging van de intellectuele eigendom. Deze inlichtingen beperken zich tot de website op zich, zonder enige verwijzing naar inhoud. Deze inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien gevraagd, verklaart de opdrachtgever dat de informatie die hij op de website wenst te zetten niet in strijd is met de wettelijke voorschriften en de rechten van derden niet aantast.

Artikel 7 – Indexering

Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de FEBELGRA-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Artikel 8 – Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 9 – Software

Standaard software is « off the shelf » software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. Up-to-Date Webdesign blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. Up-to-Date Webdesign is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten – standaard software

De opdrachtgever kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van Up-to-Date Webdesign, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. Up-to-Date Webdesign verzekert de opdrachtgever dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten – specifieke software

De in deze overeenkomst bepaalde prijs weerspiegelt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de specifieke software conform het doel van deze software. Deze licentie heeft geen territoriale beperkingen, noch beperkingen qua tijd. De eigendom van de broncode blijft te allen tijde eigendom van Up-to-Date Webdesign ; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden ; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, behalve in geval van onderhoud of aanpassing van de site. Veranderingen aan de oorspronkelijke software zijn onderworpen aan de voorschriften over specifieke software. Hierdoor kan echter nooit enige afwijking van de voorschriften over de rechten op de oorspronkelijke software uit volgen. De opdrachtgever oefent de intellectuele rechten op de aanpassingen uit terwijl hij de rechten van Up-to-Date Webdesign of van een derde op de standaard software respecteert.

Artikel 12 – Auteursrecht – Vermogensrecht – Overdracht

Wanneer Up-to-Date Webdesign onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Up-to-Date Webdesign de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt Up-to-Date Webdesign — ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. — over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft Up-to-Date Webdesign het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 13 – Auteursrecht & Recht tot reproductie – Namaak

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Up-to-Date Webdesign bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever Up-to-Date Webdesign specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. Up-to-Date Webdesign is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 14 – Vermelding van de naam van Up-to-Date Webdesign

De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van Up-to-Date Webdesign op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de home page van Up-to-Date Webdesign. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. Up-to-Date Webdesign mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door Up-to-Date Webdesign lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

Artikel 15 – Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 16 – Opzegging

Indien de opdrachtgever er voor kiest dat Up-to-Date Webdesign ook belast wordt met de hosting van de site en/of de up-date en het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Bij opzegging door om het even welke partij kan de opdrachtgever de website bij een derde laten hosten. De opdrachtgever kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website.

Artikel 17 – Periodieke opdrachten – Opzeg

De opdrachtgever kan Up-to-Date Webdesign het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever Up-to-Date Webdesign vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn :

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR ;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR ;
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000 EUR of meer.

Artikel 18 – Opschorting of annulering van de opdracht

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Up-to-Date Webdesign gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 750 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.

Artikel 19 – Betaling

Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling. Na het indienen van het analyseverslag, maakt de producent een eerste factuur op. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp, volgt een tweede factuur. Na ondertekening van het proces-verbaal van aanvaarding, volgt een derde factuur. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt een vierde factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van de klant. Elke factuur, opgemaakt in het kader van de huidige overeenkomst, is betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. Up-to-Date Webdesign mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt. Als de opdrachtgever de betalingen niet uitvoert ten laatste 10 dagen na de opschorting van uitvoering of indien de opdrachtgever verdere uitwerking van de opdracht annuleert, zal de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden.

Artikel 20 – Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van Up-to-Date Webdesign. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien heeft Up-to-Date Webdesign dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor Up-to-Date Webdesign uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. Up-to-Date Webdesign heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in artikel 19 omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 21 – Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen Up-to-Date Webdesign en de opdrachtgever gestockeerd wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 22 – Inhoud van de website

De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn : gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van Up-to-Date

Webdesign gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt Up-to-Date Webdesign tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt Up-to-Date Webdesign voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 23 – Offline zetten van de website

Up-to-Date Webdesign kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief off line te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Up-to-Date Webdesign hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 24 – Recht van opzeg

De opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder schadevergoeding het contract opzeggen indien hij het blijvend oneens is met Up-to-Date Webdesign die zijn contractueel recht tot het off line zetten van een deel van de website of van de gehele website uitoefent. Als voorwaarde geldt dat de opdrachtgever zijn website met dezelfde informatie onmiddellijk bij een andere provider onderbrengt, die wel akkoord gaat om deze website on line te zetten.

Artikel 25 – Verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Up-to-Date Webdesign zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Up-to-Date Webdesign, zijn personeel of onderaannemers. Up-to-Date Webdesign is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :

  • elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers;
  • elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;
  • het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden;

Up-to-Date Webdesign is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Up-to-Date Webdesign is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 27 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Up-to-Date Webdesign verhinderen,herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Up-to-Date Webdesign van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Up-to-Date Webdesign als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in

grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 28 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt geregeld door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Up-to-Date Webdesign gevestigd is behoren.

 

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de openingsuren op het nummer +32 (0)11 870 835 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Start typing and press Enter to search