Privacy & Cookies

Artikel 1: Algemene Informatie

UP-TO-DATE Webdesign is er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke
gegevens van essentieel belang is.

 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
 • UP-TO-DATE Webdesign leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

Artikel 2: Wie verantwoordelijk is voor de verwerking
Artikel 3: Persoonsgegevens die we verzamelen
Artikel 4: Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
Artikel 5: Bewaartermijn
Artikel 6: Beveiliging en vertrouwelijkheid
Artikel 7: Welke rechten u juist heeft met betrekking tot deze verwerkingen.
Artikel 8: Het gebruik van Cookies
Artikel 9: Klachten

Wij nodigen u vriendelijk  uit om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook op regelmatige basis te doen. In de toekomst kunnen er namelijk nog steeds aanpassingen doorgevoerd worden. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met UP-TO-DATE Webdesign (contactgegevens: zie artikel 2).

Artikel 2: De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De betrokken gegevens worden verwerkt door:

UP-TO-DATE Webdesign
Hendrik van Veldekesingel 150,
3500 Hasselt
E-mail: info@uptodatewebdesign.com
Tel: +32 (0)11 870 835
Ondernemingsnummer: 0843.015.815

UP-TO-DATE Webdesign is bijgevolg ook de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, mag u ons steeds contacteren.

Artikel 3: Persoonsgegevens

Hieronder kan u een opsomming terugvinden van de persoonsgegevens die u mogelijk met ons deelt:

 • zonder registratie: uw IP-adres;
 • formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
 • bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
 • cookies.

UP-TO-DATE Webdesign kan uw persoonsgegevens dus op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie artikel 8);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

Om gebruik te kunnen maken van UP-TO-DATE WebDesign digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, bedrijf, eventueel adres, e-mailadres, en telefoon, noemen wij de “registratiegegevens”.

Artikel 4: Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

4.1 Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door UP-TO-DATE WebDesign verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van UP-TO-DATE WebDesign; (uitvoering overeenkomst)
 • het beheer van uw Google account met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst die door u werd aangevraagd;
 • het versturen van nieuwsbrieven, direct marketing, acties, promoties en uitnodigingen, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van UP-TO-DATE Webdesign om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

4.2 Direct Marketing

UP-TO-DATE WebDesign houdt zich het recht voor om de verzamelde gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant bent, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die UP-TO-DATE WebDesign rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die UP-TO-DATE WebDesign inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt UP-TO-DATE WebDesign de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@uptodatewebdesign.com. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante informatie ontvangen.

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in Artikel 7.

4.3 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • remarketing

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van UP-TO-DATE Webdesign, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien UP-TO-DATE Webdesign failliet gaat, kunnen uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van UP-TO-DATE Webdesign geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

UP-TO-DATE Webdesign zal hierbij steeds trachten om u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat UP-TO-DATE Webdesign uw gegevens aan genoemde derde bekend zal maken, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

UP-TO-DATE Webdesign zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 5: Bewaartermijn

UP-TO-DATE WebDesign bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Artikel 6: Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens UP-TO-DATE WebDesign van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.


UP-TO-DATE WebDesign kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7: Uw rechten

Bovenaan dit privacy statement, in artikel 2, staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons daarnaast ook contacteren via de contactpagina van onze website.

7.1 Recht van toegang, inzage, beperking, verbetering of verwijdering

U heeft, op elk moment,  recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, per welke wij van u ontvangen hebben.

7.2 Recht van verzet

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, door ons of door één van onze verwerkers.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.6 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante informatie ontvangen.

Artikel 8: Gebruik van cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

8.2 Waarom gebruiken wij cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te kunnen aanbieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website verder te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3 Cookies geplaatst door derde partijen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

8.4 Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om het plaatsen van cookies te aanvaarden. Wanneer u verder surft op onze website wordt dit beschouwd als toestemming tot het plaatsen van cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat

 • cookies niet worden geaccepteerd
 • cookies worden geblokkeerd
 • cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd
 • u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties of functionaliteiten niet zal kunnen gebruiken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan via de contactgegevens onder artikel 2.

Wenst u nog meer informatie over cookies?:
http://www.allaboutcookies.org/
Wenst u nog meer informatie over online behavioural advertising en online privacy?: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 9: Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de openingsuren op het nummer +32 (0)11 870 835 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Start typing and press Enter to search